DRIVE IN 01

Kệ Drive - in, sức chứa hàng hóa khổng lồ, hiệu quả kinh tế cao, nhập hàng theo nguyên tắc lấy hàng từ một bên.

DRIVE IN 02

Kệ Drive - in, sức chứa hàng hóa khổng lồ, hiệu quả kinh tế cao, nhập hàng theo nguyên tắc lấy hàng từ một bên.

DRIVE IN 03

Kệ Drive - in, sức chứa hàng hóa khổng lồ, hiệu quả kinh tế cao, nhập hàng theo nguyên tắc lấy hàng từ một bên.